Hourglass Framework

Gronden Coaching & ConsultancyONZE DIENSTEN

Gronden Coaching & Consultancy focust zich op de zachte kant van IT; Dit is een  containerbegrip, waar iedereen mogelijk iets anders onder verstaat. Door al de verschillende opdrachten, en verschillende externe consultants, is per bedrijf een bepaald vocabulaire ontstaan, waarin de organisatie heeft geleerd om elkaar optimaal te verstaan en zullen externen zich die vocabulaire eigen moeten maken om zich verstaanbaar te maken. Wat wij bij Gronden Coaching verstaan onder de zachte kant van IT. zijn de volgende aandachtsgebieden en bijbehorende competenties: Peoplemanagement  individuele coaching, team coaching, interim management, verandermanagement en transitiemanagement. We focussen hierbij op de logische samenhang tussen management en de uitvoeringsorganisatie. Veelal is bij bedrijven de noodzaak aanwezig om integraal te coachen op het ownership van zowel het management als dat van de (agile) teams. Deze gaan hand in hand waarbij het uitvragen en herkennen van elkaars (onderlinge) blinde vlekken, leidt tot begrip voor elkaars passies en prioriteiten. Daarmee wordt de weg geplaveid voor herstel van vertrouwen, in zichzelf of elkaar. Het resultaat is het erkennen en gunnen van elkaars toegevoegde waarde in die waardeketen.

 Procesmanagement ITIL v3 proces framework gericht op de pragmatische toepassing van processen om de klant optimaal te kunnen bedienen in zijn hulpvraag. Dit is altijd gericht op en vertrekkend vanuit ketenregie, kwaliteit van de handovers tussen processen en de kwaliteit van de individuele processen. Hieronder zit als bedding het CSI proces, welke het lerend vermogen binnen die processen borgt en versterkt. Agile Coaching om teams te begeleiden in hun autonomie, het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, het helpen borgen van de agile ceremonies en artifacts, en het coachen van de verschillende rollen binnen agile, zoals het scrum team, de product owner, de business process owner en het bovenliggende management om een congruente en gedragen visie te creëren en te borgen in de organisatie. Projectmanagement lijn- en losse projecten, requirements management, portfolio management en strategisch en tactisch change management. Projecten zijn grote changes, en verdienen dedicated aandacht, resources en budget. Daar hoort ook een project backlog bij (portfolio management) waarbij de juiste stakeholders de juiste input krijgen om de juiste afwegingen te maken. Hier horen ook risico en kosten bij. Daarmee ligt hier ook primair de rol voor ERM en corporate governance, om vanuit een integrale visie uitspraken te doen over planning en prioriteit van projecten, de CIA rating of BIV classificatie in verband met het vastleggen van eigenaarschap en het gedragen risico.
E-mailen
Bellen
Map
Info